• vidre de camara
    Vidre de camara

Materials

Vidre

El vidre és una dissolució sòlida de diferents silicats de sodi, calci, plom, etc. Obtinguts per la fusió a elevades temperatures. Un cop refredada la massa, adquereix l’estat amorfe, dur, transparent o mate. Se li atribueix als fenicis i egipcis la invensió del vidre quan van moldejar objectes de vidre que daten del 3.000 AC
 
Quan instal•lem una bona perfileria cal escollir el vidre més adequat segon les nostres necessitats: amb càmara, per aïllament tèrmic o acústic, de control solar, de seguretat...

Tipus:

VIDRE SIMPLE:
una sola làmina de vidre en diferents opcions de gruixos i acabats. Recomanat per interiors i en utilitzacions simples i de decoració

VIDRE LAMINAR:
compost de dues o més làmines de vidre unides entre sí per làmines de butiral de polivinil. Aquest buiral pot ser transparent, mate o de colors.
L’avantatge principal és la seguretat, ja que en cas de roptura, els trossos de vidre queden adherits al butiral mantenint-se dins el seu marc, evitant accidents físics i la possibilitat d’atravesssar l’obertura.
Recomanat per tancaments d’entrada, aparadors, divisòries d’interiors, lluernaris, baranes ...

VIDRE TEMPLAT:
vidre sotmès a un tractament especial que li augmenta la seva resistència davant els agents tèrmics i mecànics 5 cops superior al vidre normal.
En cas de roptura, es fracciona en petits trossos no tallants eliminant el perill d’accidents. Recomanat per portes de vidre, tancaments de dutxes, aparadors ...

VIDRE DE DOBRE ACRISTALLAMENT O DE CÀMARA:
conjunt de làmines separades per una càmara d’aire deshidretat proporcionant aïllament tèrmic i acústic, i reduint la condensació. La càmara base és una composició de 2 vidres de gruix 4 mm. i una càmara interior de 6 mm (4/6/4). A partir d’aquí, variant el gruix de càmera, amb la utilització de gas dins la càmera i la composició dels vidres aconseguirem millorar tant les propietats energètiques, lluminoses, acústiques i de seguretat. Recomanat en tot tipus de tancaments exteriors.

ALTRES:
vidres de control solar, vidres de protecció solar, vidres de baixa emissivitat, ... Consulta’ns!

Acabats:
-  transparent
-  mate
-  diferents colors
-  reflectants
-  gravats
-  amb quarterons interior

Manteniment:
El vidre, una vegada col•locat, no requereix un manteniment especial excepte la neteja periòdica amb aigua i productes tradicionals, que no siguin abrasius ni alcalins.